ASSOCIACIÓ EIXIC LLEURE I ESPORT

BASES DEL NOSTRE PROJECTE

L’associació EIXIC  Lleure i Esport es defineix com una entitat que pretén oferir activitats en l’àmbit  de l’educació no formal. De manera que s’estableixi un vincle comunicatiu  amb la direcció, l’equip docent i l’AMPA del centre, amb l’objectiu que tots els agents educatius permetin interactuar per una educació integral de l’alumnat de l’Institut Escola Eixample.

L’associació EIXIC Lleure i Esport es defineix com una entitat que pretén oferir activitats en l’àmbit de
l’educació no formal. De manera que s’estableixi un vincle comunicatiu amb la direcció, l’equip docent i
l’AMPA del centre, amb l’objectiu que tots els agents educatius permetin interactuar per una educació
integral de l’alumnat de l’Institut Escola Eixample.

Els principis bàsics d’EIXIC com entitat són:

– Tenir una metodologia oberta basada en la creativitat dels infants i joves perquè l’alumnat sigui el/la
protagonista de l’ensenyament i l’aprenentatge, de manera que gaudeixi del l’acció que duu a terme en
les activitats.

– Importància de dur a terme activitats que tinguin una acció educativa en l’educació no formal de
l’alumne/a i que d’aquesta manera, es puguin potenciar els aprenentatges entre iguals, de forma
significativa i funcional pel creixement vital d’aquestes persones; despertar totes les inquietuds,
necessitats i emocions a través de les activitats proposades al llarg del curs escolar.

– Despertar el sentiment de vincle amb l’escola i amb el barri, de manera que aquest procés pugui
esdevenir un sentiment de pertinença i d’arrelament amb el centre, tant per part de l’alumnat com de
les famílies.

– Comptar amb un equip de professionals en matèria d’educació formal i no formal amb una gran
experiència a l’escola, que coneixen els infants de totes les etapes i el context del centre. El nostre equip
està format per mestres d’educació primària, mestres d’educació infantil, psicòlegs, enginyers, tècnics
esportius inscrits al ROPEC, monitors/es de lleure, directors/es de lleure, enginyers, infermeres, entre
d’altres formacions.

APRENENTATGE SIGNIFICATIU

Les nostres activitats extraescolars i els tallers d’aprenentatge pretenen dotar d’oportunitats als infants i joves basant-se en les preguntes, els interessos i les seves necessitats. Així doncs, les nostres activitats pretenen ser vivencials i que dotin d’experiències a qui vagin destinades.

APRENENTATGE ENTRE IGUALS

Proposem activitats on l’alumnat pugui establir vincle emocionals i d’aquesta manera, la relació entre els infants i joves esdevingui fonamental per l’aprenentatge i l’aparició de noves preguntes, inquietuds i reptes. L’educador com a guia en un descobriment guiat de l’infant o jove.

ACTIVITATS PER FAMÍLIES

Les famílies són protagonistes en la comunitat educativa i en el nou context de l’Institut Escola Eixample, volem potenciar aquesta participació a través d’activitats, actes o propostes que seran valorades amb EIXIC per poder dur-les a terme.

SENTIMENT DE PERTINENÇA

EIXIC pretén crear un ambient familiar i d’activitats perquè els infants i joves es sentin part de l’escola. Participar en activitats de lleure i a mesura que vagin creixent, puguin formar-se en aquest àmbit per poder exercir com a monitors/es.

#tancarelcercle

OBRIR-SE AL BARRI

Potenciar activitats extraescolars on puguin participar-hi alumnes del centre i de fora d’aquest. Així doncs, en aquest sentit, les activitats de lleure esdevenen eix vertebrador per crear aquesta obertura; projectes com l’Esplai Xicranda, les Colònies, els Campaments i els Casals.

#sombarri